Konkurs

KONKURS

ZŁOTO DLA ROZTROPNYCH


Laureaci Nagród

1. miejsce i nagrodę główną w postaci złotej repliki monety obiegowej "Jagódki" z 1959 roku o nominale 2 zł. oraz 2-gramową sztabkę złota otrzymuje Pan Krzysztof z Warszawy, którego trzy pierwsze cyfry telefonu to 791......


2. miejsce i nagrodę II stopnia w postaci złotej repliki projektu monety obiegowej "Kogutki" z 1958 roku o nominale 2 zł. oraz 1-gramową sztabkę złota otrzymuje Pan Robert z Pszczyny, którego trzy pierwsze cyfry telefonu to 795......


3. miejsce i nagrodę III stopnia w postaci złotej repliki projektu monety obiegowej "Łoś" z 1958 roku o nominale 2 zł. otrzymuje Pan Zbigniew z Gliwic, którego trzy pierwsze cyfry telefonu to 322......


Wyróżnienie otrzymuje

- Pan Jarosław z miejscowości Stoczek Łukowski, którego trzy pierwsze cyfry telefonu to 516......

- Pani Katarzyna z Częstochowy, której trzy pierwsze cyfry telefonu to 609......


Laureaci nagród oraz uczestnicy, którzy otrzymali wyróżnienie otrzymują poniższe prezenty:

 1)             możliwość udziału w zbiorowej wycieczce po zakładzie produkcyjnym Mennicy Polskiej;

 2)             dyplom pamiątkowy w ramce – pamiątka wizyty w Mennicy Polskiej;

 3)             odbitka pamiątkowego zdjęcia w zakładzie produkcyjnym zrobionego w trakcie wycieczki;

 4)             orzełek w złotej kopercie z karteczką „Dziękujemy za wizytę”.


Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i zapraszamy do kolejnych konkursów

 

 

 PDF Regulamin w wersji PDF do pobrania

Regulamin Konkursu „Złoto dla Roztropnych”

 


§1 Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem niniejszego konkursu „Złoto dla Roztropnych” jest Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000374497, o kapitale zakładowym 301 000 000 PLN (pokrytym w całości), o numerze NIP: 521-359-00-57 („Organizator”).

 2. Konkurs „Złoto dla Roztropnych” („Konkurs”) jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Niniejszy regulamin Konkursu „Złoto dla Roztropnych” („Regulamin”) stanowi podstawę organizowania Konkursu, określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

 4. Konkurs organizowany jest w okresie od 06 grudnia 2016 r. do 6 stycznia 2017 r. Okres Konkursu nie obejmuje okresu wydawania nagród w Konkursie ani rozpatrywania ewentualnych reklamacji w Konkursie.

 5. Konkurs jest organizowany dla użytkowników stron internetowych o adresach: inteligo.mennica.com.pl oraz pkobp.mennica.com.pl prowadzonych dla klientów Banku PKO Bank Polski S.A. (każda z wymienionych stron internetowych zwana jest dalej „Serwisem”, a obydwie razem „Serwisami”).


§2 Uczestnictwo w Konkursie

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, osoba prawna jak również jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca klientem Banku PKO Bank Polski S.A., mająca dostęp do serwisu dostępnego ze strony internetowej https://www.pkobp.pl lub ze strony internetowej http://inteligo.pl (dalej: „Uczestnicy”).

 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy PKO Bank Polski S.A., pracownicy PKO BP Finat Sp. z o.o. oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca z danym podmiotem w okresie trwania Konkursu na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia). Za członka najbliższej rodziny pracownika danego podmiotu uważa się jego małżonka, dzieci, rodziców i rodzeństwo oraz osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym.

 3. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w bazie danych osobowych klientów Organizatora dla celów niniejszego Konkursu. Zakres zbieranych danych osobowych wyznaczony zgodą Uczestnika, o której mowa w § 4 ust.1 pkt 2 lit. b) i obejmuje imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania, numer telefonu i adres email. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celu przeprowadzenia Konkursu jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne dla uczestnictwa w Konkursie.

 4. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

 5. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania.


§3 Nagrody i wyróżnienia

 1. Nagrodami w Konkursie są:

  1) Nagroda Główna – złota replika monety obiegowej „Jagódki” z 1959 roku o nominale 2 zł - projektu Wojciecha Jastrzębowskiego, Au900, średnica 27,00 mm, masa 15,15 g, o wartości 3.950,00 złotych oraz 2-gramowa sztabka złota, której wartość w dniu ogłoszenia Konkursu wynosi 380,00. Łączna wartość Nagrody Głównej na dzień ogłoszenia Konkursu wynosi 4.330,00.

  2) Nagroda II Stopnia – złota replika projektu monety obiegowej „Kogutki” z 1958 roku o nominale 2 zł - projektu Józefa Gosławskiego, Au900, średnica 27,00 mm, masa 15,15 g, o wartości 3.950,00 złotych oraz 1-gramowa sztabka złota, której wartość w dniu ogłoszenia Konkursu wynosi 210,00. Łączna wartość Nagrody II Stopnia na dzień ogłoszenia Konkursu wynosi 4.160,00

  3) Nagroda III Stopnia – złota replika projektu monety obiegowej „Łoś” z 1958 roku o nominale 2 zł - projektu Józefa Gosławskiego, Au900, średnica 27,00 mm, masa 15,15 g, o wartości 3.950,00 złotych.

przy czym Nagroda Główna, Nagroda II Stopnia oraz Nagroda III Stopnia są dalej zwane łącznie „Nagrodami”. Do wygrania w Konkursie jest jedna Nagroda Główna, jedna Nagroda II Stopnia oraz jedna Nagroda III Stopnia.

 1. Oprócz Nagród, w Konkursie można uzyskać także wyróżnienie (dalej: „Wyróżnienie”). Uczestnicy, którzy wygrają w konkursie Nagrody, a także Uczestnicy, którzy uzyskają Wyróżnienie nabywają prawo do:

  1) udziału w zbiorowej wycieczce po zakładzie produkcyjnym Mennicy Polskiej;

  2) dyplomu pamiątkowego w ramce – pamiątki wizyty w Mennicy Polskiej;

  3) odbitki pamiątkowego zdjęcia w zakładzie produkcyjnym zrobionego w trakcie wycieczki;

  4) orzełka w złotej kopercie z karteczką „Dziękujemy za wizytę”,

przy czym wycieczka odbędzie się w wyznaczonym przez Organizatora terminie niezależnie od nieobecności osób, którym przysługuje prawo do wzięcia w niej udziału, nie będzie ona powtórzona dla nieobecnych w żadnym innym terminie, zaś elementy wymienione w pkt 2) – 4) powyżej przysługują wyłącznie uczestnikom wycieczki.

 1. Nagrody ani prawa opisane w ust. 2 powyżej nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju. Uczestnik nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.

 2. Nagrody ani prawa opisane w ust. 2 powyżej nie mogą być zamieniane na ekwiwalent pieniężny. Uczestnikowi nie przysługuje uprawnienie do zastrzegania szczególnych właściwości Nagród czy wycieczki opisanej w ust. 2 powyżej.

 3. zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, każdemu Uczestnikowi, któremu zostanie przyznana Nagroda, Organizator wyda dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości podatku dochodowego od wydawanej Nagrody, którą pobierze w całości od Uczestnika na zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę Konkursu z Nagrody, rezygnacja obejmuje również nagrodę pieniężną, o której mowa powyżej.

 4. Uczestnicy, którzy wygrają Nagrody, będący osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która dokonała zakupu opisanego w § 4 ust. 1 pkt 1 w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, przyjmują do wiadomości, że wygrana Nagroda w Konkursie stanowi dla nich przychód w świetle przepisów podatkowych i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, który muszą sami obliczyć i odprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do opisanych w tym ustępie przypadków, postanowienia ust. 5 nie stosuje się.


§4 Przebieg Konkursu

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien w okresie od 06 grudnia 2016 r. do 23 grudnia 2016 r. wykonać łącznie następujące czynności:

  1) dokonać za pośrednictwem jednego z Serwisów, w ramach jednej transakcji, zakupu produktu albo produktów oferowanych w ramach Serwisów oraz

  2) zgłosić swój udział w Konkursie za pośrednictwem formularza dostępnego podczas dokonywania określonego w pkt 1) powyżej zakupu – i w tym celu:

  a) zaakceptować Regulamin - poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa oraz

  b) wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora podanych podczas dokonywania określonego w pkt 1) powyżej zakupu danych w postaci imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania, numeru telefonu, adresu e-mail na cele przeprowadzenia Konkursu poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa oraz

  c) udzielić odpowiedzi na pytanie konkursowe „Dlaczego inwestuję w złoto” („Pytanie Konkursowe”), wykorzystując maksymalnie 500 znaków włączając w to spacje.

 1. Zgłoszenia w Konkursie można dokonać wyłącznie w trakcie dokonywania zakupu wskazanego w ust. 1 pkt 1) powyżej. Jeden zakup dokonany zgodnie z ust. 1 pkt 1) powyżej może być podstawą wyłącznie jednego zgłoszenia w Konkursie dokonanego zgodnie z ust. 1 powyżej. Do jednego zakupu dokonanego zgodnie z ust. 1 pkt 1) powyżej może zostać przypisana tylko jedna odpowiedź na Pytanie Konkursowe.

 2. Odpowiedź na Pytanie Konkursowe nie może być wulgarna, obraźliwa, ani naruszać praw osób trzecich, w tym ich praw autorskich, zasad współżycia społecznego i powszechnie uznawanych wartości.

 3. Udzielenie w Konkursie danej odpowiedzi na Pytanie Konkursowe jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, że odpowiedź ta stanowi przejaw osobistej twórczości o indywidualnym charakterze wyłącznie Uczestnika, który wykorzystuje ją w swoim zgłoszeniu i że nie narusza ona praw osób trzecich. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia zgłoszenia w Konkursie w przypadku powzięcia wiadomości o naruszaniu przez odpowiedź na Pytanie Konkursowe w tym zgłoszeniu praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.

 4. Z chwilą dokonania przez Uczestnika danego zgłoszenia w Konkursie zgodnie z ust. 1 powyżej, udziela on Organizatorowi nieograniczonej w miejscu i czasie, przenoszalnej, nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych do tej odpowiedzi na Pytanie Konkursowe na następujących polach eksploatacji:

  1) utrwalanie i zwielokrotnianie odpowiedzi na Pytanie Konkursowe wszelkimi znanymi technikami na dowolnych nośnikach, w tym w szczególności utrwalania na materialnych nośnikach informatycznych (m.in. CD-ROMy, Blue-RayDisc, dyskietki, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, nośniki półprzewodnikowe),

  2) zapisywanie i odtwarzanie odpowiedzi na Pytanie Konkursowe w pamięci wszelkich komputerów lub sieci komputerowych, w tym w szczególności przy wykorzystaniu sieci Internet lub baz danych,

  3) przesyłanie odpowiedzi na Pytanie Konkursowe za pomocą sieci komputerowych, w tym w szczególności przy wykorzystaniu sieci Internet;

  4) publiczne rozpowszechnianie odpowiedzi na Pytanie Konkursowe w jakikolwiek sposób, w szczególności w sieci Internet,

  5) publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wystawianie odpowiedzi na Pytanie Konkursowe,

  6) publiczne udostępnianie odpowiedzi na Pytanie Konkursowe w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym w sieciach komputerowych, np. Internecie),

  7) wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, użyczanie odpowiedzi na Pytanie Konkursowe,

  8) zaadoptowanie odpowiedzi na Pytanie Konkursowe jako elementu większej całości;

  9) nadawanie odpowiedzi na Pytanie Konkursowe za pomocą wizji i fonii przewodowej i bezprzewodowej, nadawanie za pośrednictwem satelity, reemisja,

  10) wykorzystywanie odpowiedzi na Pytanie Konkursowe w całości do celów promocyjnych i reklamy.

przy czym powyższe stosuje się do odpowiedzi na Pytanie Konkursowe w całości lub w dowolnym jej fragmencie.

 1. Wraz z nabyciem licencji, o której mowa w ust. 5 powyżej, Organizator nabywa prawo do zezwalania na korzystanie i rozporządzanie dowolnymi opracowaniami odpowiedzi na Pytanie Konkursowe, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 5 powyżej.

 2. Z chwilą dokonania przez Uczestnika zgłoszenia w Konkursie oświadcza on, że nie będzie wykonywał osobistych praw autorskich przysługujących mu do odpowiedzi na Pytanie Konkursowe wykorzystane w tym zgłoszeniu, w szczególności nie będzie wykonywał swoich uprawnień związanych z nadzorem autorskim nad korzystaniem z odpowiedzi na Pytanie Konkursowe, jak również wykonywał innych uprawnień wynikających z jakichkolwiek przysługujących mu praw autorskich osobistych, a w szczególności z prawa do podpisywania odpowiedzi na Pytanie Konkursowe swoimi oznaczeniami lub nazwiskiem, jak również prawa do zachowania integralności odpowiedzi na Pytanie Konkursowe.

 3. Prawa uzyskane zgodnie z ust. 5-7 powyżej mogą być przedmiotem dalszych licencji lub upoważnień dokonywanych przez Organizatora na rzecz osób trzeciej bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Uczestnika.

 4. Organizator, z chwilą wydania w Konkursie nagrody Uczestnikowi nabywa autorskie prawa majątkowe do odpowiedzi na Pytanie Konkursowe będącej przedmiotem jego zwycięskiego zgłoszenia, na polach eksploatacji opisanych w ust. 5 powyżej, jak również prawa zależne do odpowiedzi na Pytanie Konkursowe, na zasadach opisanych w ust. 6 powyżej - bez prawa Uczestnika do odrębnego wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych na każdym z ww. pól eksploatacji.


§5 Wyłonienie zwycięzców i przyznanie Nagród i Wyróżnień

 1. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową składająca się z trzech przedstawicieli Organizatora („Komisja Konkursowa”).

 2. Spośród wszystkich odpowiedzi na Pytanie Konkursowe zgłoszonych zgodnie z Regulaminem, Komisja Konkursowa w terminie do 30 grudnia 2016 r. wybierze piętnaście odpowiedzi na Pytanie Konkursowe i uszereguje je na liście w kolejności od pierwszego do piętnastego (dalej: „Lista”) wedle zasady, im lepsza wedle Komisji odpowiedź na Pytanie Konkursowe, tym wyższe miejsce na Liście zajmuje. Podejmując czynności, o których mowa w niniejszym ustępie, Komisja będzie kierować się własnym uznaniem, uwzględniając adekwatność, oryginalność i rzeczowość udzielonych odpowiedzi na Pytanie Konkursowe.

 3. Prawo do Nagrody Głównej uzyskuje Uczestnik, którego odpowiedź na Pytanie Konkursowe zajęła na Liście pierwsze miejsce. Prawo do Nagrody II Stopnia uzyskuje Uczestnik, którego odpowiedź na Pytanie Konkursowe zajęła na Liście drugie miejsce. Prawo do Nagrody III Stopnia uzyskuje Uczestnik, którego odpowiedź na Pytanie Konkursowe zajęła na Liście trzecie miejsce. Uczestnicy, którzy zgodnie z powyższym uzyskają prawo do Nagrody są zwani dalej „Laureatami Nagród”. Uczestnicy którzy zgłosili odpowiedzi na Pytanie Konkursowe zajmujące na Liście miejsca od 4 (czwartego) do 15 (piętnastego) uzyskują Wyróżnienie.

 1. Lista Laureatów Nagród oraz Uczestników, którzy uzyskali Wyróżnienie wskazująca ich imię, miejscowość zamieszkania oraz trzy pierwsze i trzy ostatnie cyfry numeru telefonu zostanie opublikowana na stronie inteligo.mennica.com.pl oraz pkobp.mennica.com.pl w ciągu 5 dni roboczych od dnia utworzenia Listy, o której mowa w ust. 2 powyżej.

 2. O wygranej albo o wyróżnieniu Organizator poinformuje Uczestników z listy, o której mowa w ust. 2 powyżej także drogą telefoniczną. W rozmowie Organizator poinformuje Laureatów Nagród oraz Uczestników, którzy uzyskali Wyróżnienie o szczegółach wycieczki opisanej w § 3 ust. 2 Regulaminu.

 3. Nagrody zostaną przekazane Laureatom Nagród podczas wycieczki opisanej w § 3 ust. 2 Regulaminu albo przesłane na wskazane przez nich adresy, firmą kurierską przez Organizatora.

 4. Warunkiem wydania Laureatowi Nagrody przysługującej mu Nagrody jest podpisanie przez niego listu przewozowego.


§6 Postanowienia końcowe

 1. Uczestnicy Konkursu działający sprzecznie z postanowieniami Regulaminu mogą na podstawie decyzji Organizatora zostać zdyskwalifikowani.

 2. Informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłanej na adres: zloto@mennica.com.pl

 3. Prawo do składania reklamacji przysługuje każdemu Uczestnikowi Konkursu.

 4. Reklamacja powinna być złożona Organizatorowi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie będące podstawą reklamacji, z informacją, iż dotyczy ona konkursu „Złoto dla Roztropnych” na adres: Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o., ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa lub mailowej na adres: zloto@mennica.com.pl

 5. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania. W przypadku, gdy reklamacja wymaga uzupełnienia – Organizator zwróci się do Uczestnika z prośbą o jej uzupełnienie i poinformuje o nowym czasie jej rozpatrzenia nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania jej uzupełnienia od Uczestnika.

 6. Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza innych praw Uczestnika przysługujących mu w oparciu o przepisy prawa.

 7. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie inteligo.mennica.com.pl oraz pkobp.mennica.com.pl.

Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką cookies.     Nie pokazuj więcej tego powiadomienia